Aday Öğrenciler

2018-2019 Burs Yönergesi

2018-2019 Lisans Öğrencileri için Burs Yönergesi

I. AMAÇ, TANIMLAR, GENEL HÜKÜMLER

Amaç
Madde 1.
Bu yönergenin amacı, MEF Üniversitesi’nde, lisans düzeyinde verilen eğitim-öğretimin niteliğini burs ve diğer destekler ile yükseltmek, başarılı öğrencileri teşvik etmek, öğrencileri yüksek düzeyde akademik çalışmalara yönlendirmek, yükseköğretimde fırsat eşitliğini sağlamak, ulusal ve uluslararası alanlarda MEF Üniversitesi’nin adını duyurmaktır.
Bu yönerge, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve aynı zamanda 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na 3843 sayılı yasa ile eklenen Ek 18. Madde uyarınca verilecek burs ve desteklerden yararlanacak MEF Üniversitesi öğrencilerinin taleplerinin; başvuru, değerlendirme ve karar sürecindeki yöntem, yetki ve sorumlulukları belirler.

Kapsam
Madde 2.

Bu yönerge, MEF Üniversitesi’nde, lisans düzeyinde öğrenimini sürdüren öğrencilere sağlanacak burs ve desteklerle ilgili düzenlemeleri kapsar.

Tanımlar
Madde 3.

Bu yönergede geçen,
Üniversite: MEF Üniversitesini,
Mütevelli Heyet: MEF Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
Mütevelli Heyet Başkanı: MEF Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Rektör: MEF Üniversitesi Rektörünü
ifade eder.

Burs Komisyonu
Madde 4.

Burs Komisyonu, Rektör başkanlığında, Mütevelli Heyet Başkanı tarafından atanacak Mütevelli Heyet Üyeleri ve Rektör tarafından atanacak akademik ve idari kadrodan oluşur. Burs Komisyonu, sürekli bir komisyon olup kendisine gelen talepleri, hazırladığı değerlendirme raporu ile birlikte sonuçları Mütevelli Heyet Başkanı’na sunar. Mütevelli Heyet Başkanı’nın değerlendirmesinden sonra, sonuçlar Rektörlük tarafından ilan edilir.

Genel Hüküm
Madde 5.
Bu yönergede belirlenen burs miktar ve oranları her öğretim yılı başında Mütevelli Heyet tarafından yeniden gözden geçirilir. Mütevelli Heyet burs miktar ve oranlarında gerekli gördüğü değişiklikleri yapma yetkisine sahiptir.

II. LİSANS BURSLARI

ÖSYM Yerleşme Bursları
Madde 6.

a. Üniversiteye Giriş/Tam Burs: ÖSYM tarafından her yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Üniversitenin tam burslu kontenjanlarından birine yerleşen öğrencilere verilen burs olup, Hazırlık Programı dahil olmak üzere toplam 6 (altı) yıl eğitim-öğretim ücretinden tam muafiyet sağlar. İngilizce Hazırlık eğitiminden muaf olan öğrenciler için ise bu süre 5 (beş) yıldır. Bu burs, yaz okullarında, çift anadal ve yandal programlarında da geçerlidir.

b. Üniversiteye Giriş/Kısmi Burs: ÖSYM tarafından her yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Üniversitenin kısmi burslu kontenjanlarından birine yerleşen öğrencilere verilen burs olup, İngilizce Hazırlık Programı dahil olmak üzere toplam 6 (altı) yıl süreyle, eğitim-öğretim ücretinden belirtilen oranlarda muafiyet sağlar. İngilizce Hazırlık eğitiminden muaf olan öğrenciler için ise bu süre 5 (beş) yıldır. Üniversiteye Giriş/Kısmi Burs alıp çift anadal ve yandal yapan öğrenciler herhangi bir ek ödeme yapmazlar. Bu burs, yaz okullarında ise alınan kısmi burs oranında geçerlidir.

c. YKS Yüksek Başarı Bursu: ÖSYM tarafından her yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanı ile Üniversite’nin herhangi bir programına tam burslu olarak yerleşen ve yerleştiği puan türünde, Türkiye sıralamasında ilk 5.000 sıralamasına giren öğrencilere, Hazırlık Programı dahil olmak üzere toplam en fazla 5 (beş) yıl süreyle ve her yıl dokuz ay, destek bursu verilir. İngilizce Hazırlık eğitiminden muaf olan öğrenciler için bu süre 4 (dört) yıldır. Bu burs, kayıt dondurulan dönemlerde verilmez. Destek bursunun miktarı her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
İlgili puan türünde yerleştirme puanlarına göre yapılan sıralamada (ek puanla yerleşenler hariç) Türkiye genelinde:
  • · İlk 100 içinde yer alan öğrencilere 9 ay süre ile Aylık 1200 TL
  • · 101-500 sıralamasında yer alan öğrencilere 9 ay süre ile Aylık 1000 TL
  • · 501-1000 sıralamasında yer alan öğrencilere 9 ay süre ile Aylık 750 TL
  • · 1001-2000 sıralamasında yer alan öğrencilere 9 ay süre ile Aylık 500 TL
  • · 2001-5.000 sıralamasında yer alan öğrencilere 9 ay süre ile Aylık 300 TL burs
desteği verilir.

d. Diploma Bursu: Uluslararası düzeyde kabul gören Uluslararası Bakalorya (IB), Matura, Abitur, Maturita ve Fransız Bakaloryası diplomalarına sahip olup MEF Üniversitesi’ni ilk üç tercihinde yazan ve bu tercihleri içinde MEF Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazanan veya yerleştiği tercih öncesindeki tüm tercihleri MEF Üniversitesi olan T.C. ve yabancı uyruklu öğrencilere belirtilen diploma notunu sağlaması durumunda %25 eğitim-öğretim ücreti bursu verilir. Bu burs İngilizce Hazırlık dahil toplam 5 (beş) yıl süre ile verilir. Tam burslu olarak kazanan öğrenciler için bu burs geçerli değildir. Öğrenci eğer Üniversiteye Giriş/Kısmi Burs ile birlikte Diploma Bursu almaya hak kazandıysa; ödeyeceği eğitim-öğretim ücreti üzerinden %25 oranında indirimli ödeme yapar.
Burs verilen diplomalar ve şartları
 
Diploma Adı Açıklama
IB (Uluslararası Bakalorya) 34 ve üstü
Abitur 2.00 ve altı
Matura (Reifeprüfung) 2.00 ve altı
Maturita Diploma notu 80 ve üzerinde olanlar
Fransız Bakaloryası Sınav Notu 14 veya daha iyi olanlar (Fransız Liselerinden alınan denklikler kabul edilmez.)
 

e. MEF Okulları Uluslararası Proje Yarışması Bursu: MEF Okulları’nın her yıl düzenlediği Uluslararası Proje Yarışması’nda ödül verilen her dalda birinci, ikinci ve üçüncü olan projeler ile özel kurumların vermiş olduğu ödüllerin sahiplerinden MEF Üniversitesi’ni ilk üç tercihinde yazan ve bu tercihleri içinde MEF Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazananlar veya yerleştiği tercih öncesindeki tüm tercihleri MEF Üniversitesi olan öğrencilere %25 eğitim-öğretim ücreti bursu verilir. Bu burs İngilizce Hazırlık dahil toplam 5 (beş) yıl süre ile verilir. Tam burslu olarak kazanan öğrenciler için bu burs geçerli değildir Öğrenci eğer Üniversiteye Giriş/Kısmi Burs ile birlikte bu bursu almaya hak kazanır ise ödeyeceği eğitim-öğretim ücreti üzerinden %25 oranında indirimli ödeme yapar.

Şehit (Devlet, Harp ve Vazife) Çocukları Bursu
Madde 7.

Üniversitemize ÖSYM ile yerleştiği tarihte, şehit çocuğu olan, yerleştirildiği puan türündeki yerleştirme sıralamasında ilk 50.000’de olan öğrencilerden MEF Üniversitesi’ni ilk üç tercihinde yazan ve bu tercihleri içinde MEF Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazanan veya yerleştiği tercih öncesindeki tüm tercihleri MEF Üniversitesi olan öğrenciler burssuz olarak kayıt yaptırabilecek bir lisans öğrencisinin sağlaması gereken tüm koşulları sağladıkları takdirde ilgili bursa başvuruda bulunabilirler. Adayın, koşulları sağladığına dair tüm belgelerini Üniversite tarafından belirlenen takvim ve usule uygun olarak sunması gerekir. Belgelerin üniversite tarafından onaylanması durumunda "Şehit Çocukları Bursu" verilir. Tercih öncesi, adayların belgelerini üniversiteden yazılı olarak teyit ettirmeleri gerekmektedir. Şehit Çocukları Bursu "Üniversiteye giriş/tam burs" kapsamındadır. Bu burs ile yerleşen öğrencinin Hazırlık Programı dahil olmak üzere toplam en fazla 6 (altı) yıl süreyle burs devam eder. İngilizce Hazırlık eğitiminden muaf olan öğrenciler için ise bu süre 5 (beş) yıldır.

Kardeş İndirimi Bursu
Madde 8.

Lisans programlarında eğitim gören kardeşlerin, aynı anda ve tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olmaları durumunda, her bir kardeşe eğitim-öğretim ücretinin %10’u oranında burs sağlanır. Bu indirimden yalnızca, anne ve/veya babası aynı kişi/ler olanlar veya yasal olarak evlât edinilmiş olanlar yararlanır. Kardeş bursu, öğrencinin tam yıl öğrenim ücreti ödediği durumlarda geçerlidir; ders başına ücretlendirmede geçerli değildir. Bu burstan MEF Üniversitesi’ni ilk üç tercihinde yazan ve bu tercihleri içinde MEF Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazanan veya yerleştiği tercih öncesindeki tüm tercihleri MEF Üniversitesi olan öğrenciler faydalanabilir. Tam burslu olarak kazanan öğrenciler için bu burs geçerli değildir.

Öğretim Üyesi Bursu
Madde 9.
Lisans programlarına kayıt olan tam zamanlı öğrencilerin, anne veya babaları Türkiye’de bir üniversitede tam zamanlı öğretim üyesi veya öğretim elemanı olarak çalışıyorlarsa eğitim- öğretim ücreti üzerinden %10 oranında burs sağlanır. Bu burstan MEF Üniversitesi’ni ilk üç tercihinde yazan ve bu tercihleri içinde MEF Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazanan veya yerleştiği tercih öncesindeki tüm tercihleri MEF Üniversitesi olan öğrenciler faydalanabilir. Tam burslu olarak kazanan öğrenciler için bu burs geçerli değildir. Öğrenci eğer Üniversiteye Giriş/Kısmi Burs ile birlikte bu bursu almaya hak kazanır ise ödeyeceği eğitim-öğretim ücreti üzerinden %10 oranında indirimli ödeme yapar.

Özel Kurumlarla Yapılan Anlaşmalar
Madde 10.
a. Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Bursu:
- Fen Bilimleri Okulları ile Fen Bilimleri Temel Liseleri 2017-2018 eğitim-öğretim yılı mezunlarına, Fen Bilimleri Eğitim Kurumları çalışanlarına ve çocuklarına MEF Üniversitesi’nin lisans programlarını, üniversite tercihlerinin ilk 5 tercihinde yazmaları ve bu tercihleri içerisinde yerleşmeleri veya yerleştiği tercih öncesinde tüm tercihleri MEF Üniversitesi olması durumunda ödeyecekleri tutar üzerinden hazırlık eğitiminden muaf ise 5 (beş) yıl, hazırlık eğitimi alacak ise 6 (altı) yıl süreli olarak %10 indirim uygulanacaktır. Fen Bilimleri Eğitim Kurumları çalışanları ve çocuklarının bu burstan faydalanabilmesi için Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarında çalıştığına dair belgeyi her kayıt döneminde yenilemesi gerekmektedir.
- Fen Bilimleri Özel Öğretim Kursu 2017-2018 eğitim-öğretim yılı mezunlarına MEF Üniversitesi’nin lisans programlarını üniversite tercihlerinin ilk 5 tercihinde yazmaları ve bu tercihleri içerisinde yerleşmeleri veya yerleştiği tercih öncesinde tüm tercihleri MEF Üniversitesi olması durumunda ödeyecekleri tutar üzerinden hazırlık eğitiminden muaf ise 5 (beş) yıl, hazırlık eğitimi alacak ise 6 (altı) yıl süreli olarak %5 indirim uygulanacaktır.

Lisans Öğreniminin Başlamasından Sonra Verilen Burslar
Madde 11.

a. Dr. İbrahim Arıkan üstün başarı bursu: Hazırlık Programı dışında; lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler için geçerlidir. Üstün Başarı Bursları her yıl bahar yarıyılı bitiminde (Temmuz ayında) belirlenir ve Eylül ayından itibaren bir takvim yılı için geçerli olur.

- Bir öğrencinin üstün başarı bursu alabilmesi için 1. ve 2. lisans yarıyılları sonunda (Güz, Bahar) 60 AKTS’yi, 3. ve 4. lisans yarıyılları sonunda 120 AKTS’yi, 5. ve 6. lisans yarıyılları sonunda 180 AKTS’yi tamamlamış olması gerekmektedir.
- Bir öğrencinin üstün başarı bursu alabilmesi için, ilgili yılın tüm derslerinden başarılı olması ve ilgili yılın Güz ve Bahar dönemi ders yükü toplamının 60 AKTS olması gerekmektedir. 60 AKTS’ nin tamamlanmasında sadece yaz staj kredileri eksik olabilir.
- Yaz Okulu ve ilgili yılın dışındaki ders yükü 60 AKTS’nin tamamlanmasında dikkate alınmaz.
- Irregular öğrenciler (Hazırlık Programını Güz dönemi sonunda geçerek Bahar Yarıyılında lisans eğitimine başlayacak öğrenciler) ise Bahar yarıyılı sonunda bu haktan faydalanamazlar. Bir sonraki güz ve bahar dönemi (Haziran ayı) sonunda değerlendirmeye alınırlar.
- Bir önceki Güz ve Bahar Dönemi Not Ortalaması; 3.75 ve üzerinde olan öğrenciler, bir yıl sonraki eğitim- öğretim ücretinin %50’sinden,
- Bir önceki Güz ve Bahar Dönemi Not Ortalaması; 3.60-3.74 olan öğrenciler bir yıl sonraki eğitim-öğretim ücretinin %40’ından,
- Bir önceki Güz ve Bahar Dönemi Not Ortalaması; 3.50-3.59 olan öğrenciler ise bir yıl sonraki eğitim-öğretim ücretinin %25’inden muaf tutulur.

Tam burslu olarak kazanan öğrenciler için bu burs geçerli değildir. Öğrenci eğer kısmi eğitim bursu kazandıysa; ödeyeceği eğitim-öğretim ücreti üzerinden Dr. İbrahim Arıkan üstün başarı bursu alması durumunda not ortalamasına bağlı olarak yukarıda belirtilen oranlarda indirimli ödeme yapar.

b. İhtiyaç Bursu: Beklenmedik ailevi sorunlar veya acil durumlar nedeniyle, bir yıl için verilen karşılıksız burstur. İhtiyaç bursu talepleri Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir. Rektör Burs Komisyonun görüşünü değerlendirerek Mütevelli Heyet’e sunar. Mütevelli Heyet ile karar kesinlik kazanmış olur. İzleyen akademik yıl için söz konusu bursa başvurular Mayısın ilk haftası başlar ve Haziran sonunda sona erer. Tarihler, Rektörlük tarafından duyurulur. İhtiyaç Bursu bir akademik yıl için geçerlidir.

c. Kurum Dışı Burslar: Özel veya tüzel kişiler MEF Üniversitesi’ne bağışta bulunarak, koşullu veya koşulsuz burs verebilirler. Bu burslara, Mütevelli Heyet tarafından onaylanmak koşuluyla, bir özel veya tüzel kişinin adı verilebilir. Bu bursların verileceği öğrenciler, varsa bağış koşullarına bağlı kalarak, Burs Komisyonu tarafından belirlenerek Mütevelli Heyet’e önerilir. Mütevelli Heyet kararı ile verilir.

MEF Eğitim Kurumları ve Arıkanlı Holding Bursları
Madde 12.

MEF Ulusal ve Uluslararası Lise Mezunlarına %50, İlkokul veya Ortaokul Mezunlarına ise %25 eğitim-öğretim ücreti bursu verilir. Tam burslu olarak kazanan öğrenciler için bu burs geçerli değildir. Öğrenci eğer kısmi eğitim bursu kazandıysa; ödeyeceği eğitim-öğretim ücreti üzerinden MEF Lisesi Mezunu olması durumunda %50 oranında indirimli ödeme yapar. MEF İlkokul veya Ortaokul mezunu olması durumunda ödeyeceği miktardan ise %25 oranında indirimli ödeme yapar. Öğrencinin bu burstan faydalanabilmesi için en az 2 yıl MEF Eğitim kurumlarında eğitim görmüş olması gerekmektedir.

MEF Eğitim Kurumları ve MEF Üniversitesi çalışanlarının çocuklarına %50, Arıkanlı Holding çalışanlarının çocuklarına ise %25 eğitim-öğretim ücreti bursu verilir. Tam burslu olarak kazanan öğrenciler için bu burs geçerli değildir. Öğrenci eğer kısmi eğitim bursu kazandıysa; ödeyeceği eğitim-öğretim ücreti üzerinden MEF Eğitim Kurumları ve MEF Üniversitesi çalışanlarının çocuklarına %50, Arıkanlı Holding çalışanlarının çocuklarına ise %25 indirim yapılır.
Uluslararası Ortak Lisans+Yüksek Lisans Programlarındaki

Bursların Kullanımı
Madde 13.

Eğitim-öğretime başladıktan sonra gerekli koşulları sağlayıp Uluslararası Lisans+Yüksek Lisans öğrenimini tercih eden öğrenciler, tam/kısmi veya diğer tüm eğitim-öğretim ücreti burslarından hazırlık ve MEF Üniversitesi’nde eğitim görecekleri süre içinde faydalanabilirler. Yurt dışında eğitim görecekleri üniversitenin eğitim-öğretim ücretinin tamamını kendileri ödemekle yükümlüdürler.

IV. BURS VEYA İNDİRİMLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ VE BURSUN KESİLMESİ

Burs veya İndirimlerin Birleştirilmesi
Madde 14.

Bu yönerge uyarınca birden fazla maddeye göre burs veya indirim almaya hak kazanan öğrenciler, tercihleri doğrultusunda bunların en fazla iki tanesinden yararlanabilirler. Dr. İbrahim Arıkan Üstün Başarı Bursu bu sınırlamaya dahil değildir.

Bursun Kesilmesi
Madde 15.

Aşağıdaki durumlarda lisans öğrencilerine verilen burslar tamamen kesilir veya belli süreler için askıya alınır:

1. Burs alan bir öğrenci, herhangi bir disiplin suçu nedeniyle, okuldan herhangi bir uzaklaştırma cezası aldığı takdirde izleyen yarıyılda bursu kesilir. İkinci bir uzaklaştırma cezası alan öğrencinin bursu ise, bir daha bağlanmamak üzere kesilir.

2. ÖSYM Yerleşme burslarından Üniversiteye Giriş Tam ve Kısmi Burslar ile Kardeş İndirimi Bursu, Şehit Çocukları Bursu ve İhtiyaç Bursu akademik başarıdan bağımsızdır not ortalamasına bağlı olarak kesilmez. YKS Yüksek Başarı Bursu, Diploma Bursu, MEF Okulları Uluslararası Proje Yarışması Bursu,Öğretim Üyesi Bursu ve Özel Kurumlarla Yapılan Anlaşmalara bağlı olarak verilen burslar, öğrencinin genel not ortalaması 2.00’nin altına düşmesi durumunda kesilir. Bu nedenle kesilen burs, öğrencinin not ortalaması yeniden 2.00’nin üzerine çıkıncaya kadar askıya alınır. Genel not ortalaması 2.00’nin üstüne çıktığında, burs önceki orandan tekrar bağlanır.

3. Burslar eğitim-öğretimin dondurulduğu dönemde verilmez.

4. Bu yönergenin 6. Maddesinin a ve b fıkrasında zikredilen burslar ile Madde 7’de belirtilen burs hariç diğer tüm burslar öğrencinin eğitim öğretim süresi olan hazırlık için 1 yıl, lisans öğrenimi için ise 4 yıldır. Bu durum diğer maddelerde belirtilen kesintiler yaşanmadıkça uygulanır.

5. Lisans öğrenimini 4 yıldan önce bitirenlerin her türlü bursu mezuniyetle birlikte kesilir.

6. Yatay geçişlerde 2015-16 eğitim-öğretim yılından itibaren Madde 6 a, b ve c fıkralarında belirtilen burslar tamamen kesilir, yeniden burs verilmesi Mütevelli Heyet yetkisindedir.

V. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Yürürlük
Madde 15.

Üniversite Senatosu’nun 7 Haziran 2018 tarihli 54. toplantısında 2018-2019 Akademik yılı girişli öğrencilerden başlamak üzere uygulanmasına karar verilen bu yönerge, 2018-2019 Akademik yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 16.

Bu Yönergeyi MEF Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

Sosyal Medya

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x